เป้าหมาย ตัวชี้วัด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัดเพื่ออะไร

Key Performance Indicator

 ใกล้เวลาที่ศูนย์บริการวิชาการ จะได้รับการประเมิน เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องโดย ศาสตราจารย์ เกียตริคุณ น.ท กำจร มนูปิจุ ร.น รศ.ชวลิต ไพโรจน์กุล และ ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ในวันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

ตัวอย่างของการรายงานผลที่เป็น KPI หรือ ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของศูนย์ คือการเผยแพร่กิจกรรมให้ ประชาชน หรือ ผู้สนใจได้รับทราบครับ ข้างล่างเป็น สถิติ จาก Stie Meter Webstat4U ที่ JJ ติดตั้งไว้ตั้งแต่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีดังนี้ครับ                                                     

                       -- Site Summary ---                                

     Visits   Total ..................... 30,088           

          Average per Day ....... 290                                                           

     Page Views      Total .......69,243                                

       Average per Day ................ 624                               

 ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม แยกแยะตามประเทศ

  ๑.ประเทศไทย ๓๗,๖๐๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒

  ๒.ฟิลปปินส์ ๔,๗๖๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๕

  ๓.สหรัฐอเมริกา ๖๐๕ ครั้ง ร้อยละ ๑.๔

  ๔.ไต้หวัน ๔๘๕ ครั้ง

  ๕.อินเดีย ๑๖๐ ครั้ง

  ๖.ญี่ปุ่น ๑๐๒ ครั้ง

  ๗.คานาดา ๑๐๐ ครั้ง

  ๘.เกาหลี ๑๐๐ ครั้ง

  ๙.ลาว ๓๑ ครั้ง

 ๑๐.ไม่ทราบ ๕๓ ครั้ง

 ๑๑.ที่เหลือ ๒๒๐ ครั้ง

        รวม ๔๒,๙๗๑ ครั้ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)