ร่าง ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน”

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีนโยบายและแผนด้านการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)  มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
(3)  มี (2) + มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
(4)  มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.  สำนักงานเลขานุการใช้นโยบายและแผนด้านการจัดการความรู้ของคณะ{9.3.1 }
2.  มีเลขานุการคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน {9.3.2 }
3.  มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผน {9.3.3 }
4.   มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน {9.3.4 }
5.   มีการนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน {9.3.5}

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้ให้กับเลขานุการคณะ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานวิจัย
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (AAR) มาใช้หลังการไปประชุม อบรม สัมมนา และเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้ทราบ ผ่าน Blog

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (1)

สริตา เถาลอย
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

รายการหลักฐานอ้างอิง

9.3.1  นโยบายและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (งานนโยบายและแผน สริตา)