ร่าง ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในซึ่งประกอบด้วย ระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
(2)  มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
           ต่อเนื่อง
    (3)   มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4)  มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
(5)  มี (4) + มีการนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                         
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.  สำนักงานเลขานุการ มีระบบการประกันคุณภาพ เป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัยนเรศวร {9.1.1 (1)} และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นกลไกในการรประกันคุณภาพภายใน  {9.1.1 (2)}
2. บุคลากรของสำนักงานเลขานุการได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา {9.1.2 (1)} และเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย{9.1.2 (1)}
3. มีการประเมินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี {9.1.3}
4. มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้เกี่ยวข้อง {9.1.4}
5. มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน {9.1.5}

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม
:
โอกาส : สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Office KM ขึ้น เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
จุดอ่อน : มีบุคลากรใหม่ของสำนักงานเลขานุการ ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
: บุคลากรของสำนักงานเลขานุการได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นประจำทุกปี


โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (1)

สริตา เถาลอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
9.1.1 (2) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 094/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
9.1.2(1) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ครั้งที่ 5