ร่าง ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

บอย สหเวช

ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ มีระบบการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้
(2)   มี (1) + มีระบบหรือกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
(3)  มี (2) + มีการจัดทำสรุปหรือรายงาน การใช้จ่าย งบฐานะการเงิน และงบเดือน
(4)   มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปหรือรายงาน
(5)  มี (4) + มีการเผยแพร่ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง                         
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางนิตยา รอดเครือวัลย์   เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้  {8.2.1}
2. มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน {8.2.2 (1)}  และหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ {8.2.2 (2)}     
3. มีการจัดทำรายงานทางการเงิน {8.2.3 (1) - (5)}     
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน {8.2.4}
5. มีการเผยแพร่ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน {8.2.5}
 
TOWS Analysis
:


ปัจจัยคุกคาม : การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
โอกาส :- บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
              - มีหน่วยงานตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบระบบการเงินและพัสดุของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน : ไม่ทราบข้อมูลของบประมาณรายรับที่แท้จริง
จุดแข็ง : - มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
                - มีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการนำเสนอเข้าระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุ อย่างต่อเนื่อง

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่#8.2#ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

หมายเลขบันทึก: 33710, เขียน: 11 Jun 2006 @ 20:43 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 14:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ญ.เกต
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

แก้ไขในส่วนผลการดำเนินงาน

1. มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้  {8.2.1}

ซึ่งไม่ใช่ข้อความที่น่าจะใช้เป็นการอ้างอิงของเอกสารที่ถูกต้อง