ถอดความรู้จากประสบการณ์วันนี้

การพัฒนามนุษย์เริ่มจากการพัฒนาจิต

วันนี้ได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์สุพรรณ วัดร่ำเปิง ได้รับความรู้เพื่อมาจัดการพัฒนามนุษย์คนแรกสุดคือตัวเราว่า

กาย พฤติกรรมหรือการกระทำ สิ่งที่มนุษย์เราเป็นหรือมีอยู่ในปัจจุบันก็คือวิบากของกรรมที่เราสร้างในอดีต กายเกิดจากจิต เหตุให้เกิดจิตมี ๕ อย่างคือ อารมณ์ กรรม จิต อุตุ อาหาร

๑. อารมณ์ สิ่งที่มากระทบทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำให้เกิดอารมณ์

๒. กรรม การกระทำทางกาย วาจา ใจ ของเราในอดีตทำให้จิตเราเป็นแบบนี้ในปัจจุบัน

๓. จิต มี ๑๗ ขณะ (หาอ่านได้จากหนังสืออภิธรรมทั่วไป) แต่หากจะเปรียบให้เห็นก็เช่น ยามเฝ้าประตู (สติ) มีแขกมาเคาะประตู แขก ๖ คนนั้นก็คือ สิ่งที่มากระทบทวารทั้ง ๖ ยามก็จะพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป จิต ๗ ขณะย่อยใน ๑๗ ขณะใหญ่นี้จะส่งผลให้เกิดวิบากกรรมของเราใน ๗ ชาติรวมชาตินี้ด้วย (เพิ่มเติมจากที่เคยรับรู้มาก่อน)

๔. อุตุ สภาพแวดล้อมในขณะปัจจุบัน

๕. อาหาร ที่เรารับประทานเข้าไป

ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ให้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นนั่นคืออนาคต ต้องพัฒนาจิตในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันสิ่งที่เราเป็นหรือมีไม่ว่าสภาพแวดล้อม กาย วาจา หรือแม้แต่จิตเอง เป็นผลจากอดีต แก้ไขไม่ได้ ต้องแก้ที่ปัจจุบันจากเหตุให้เกิดจิต มองตามหลักตรรกะ ตามหลักเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์แล้ว หรือแม้แต่จากประสบการณ์ของตนก็ตาม ทำสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นจริงๆ อีกมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ เวลา  อาจเร็วหรือช้า ต้องศึกษาติดตาม...

เคยคิดว่าน่าจะมีการช่วยกันสร้างสมการของการเป็นมนุษย์ว่าประกอบด้วยเหตุปัจจัยใด มีการศึกษาทดลองให้สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเหตุ แต่ละปัจจัยได้ โดยการรวมศาสตร์ทุกศาสตร์ที่มีอยู่ในโลกเข้าด้วยกัน อาจรวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์ทางจิต หรือแม้แต่การหยั่งรู้จากการฝึกจิต เพื่อช่วยในการพัฒนามนุษย์ให้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล อาจจะมีการสร้างเหตุการณ์จำลอง Virtual Reality โดยให้บุคคลได้สัมผัสจากประสบการณ์จำลองนี้ว่า ถ้าเค้าทำแบบนี้ จะได้ผลอย่างไร จากสถิติต่างๆ เพื่อช่วยให้เค้าได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในการเลือกการกระทำในปัจจุบันที่จะส่งผลให้เกิดอนาคตตามที่เค้าต้องการ โดยที่เราไม่ต้องรอให้เกิดจริงๆ ในชีวิต ซึ่งอาจส่งผลลบเกินกว่าจะเยียวยาในชีวิตของคนๆ หนึ่ง

อาจเป็นแค่ความฝันเฟื่องหรืออาจมีคนที่คิดเช่นเดียวกัน แล้วมาช่วยกันประสานพลังทำความฝันให้เป็นจริง?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในตนเองก่อนความเห็น (0)