ร่าง ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

บอย สหเวช

ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีการจัดวางระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงาน การวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย
(3)   มี (2) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและมีการดำเนินงานตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน
(5)   มี (4) + มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายธราดล  เทียนหอม                       
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการใช้ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   {7.4.1}
2. มีโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี {7.4.2}
3.  มีคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามแผน   {7.4.3}
4. ............................
 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศเรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม MIS

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่#7.4#ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หมายเลขบันทึก: 33707, เขียน: 11 Jun 2006 @ 20:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สริตา เถาลอย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

7.4.1  ประกาศนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ (งานธุรการ คุณชรินทร์)

7.4.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 โครงการด้านบริหารและจัดการ รหัส สห 704  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หน้า 132

7.4.3คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 001/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลของคณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ คุณชรินทร์