ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีการจัดวางระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงาน การวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย
(3)   มี (2) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและมีการดำเนินงานตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน
(5)   มี (4) + มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายธราดล  เทียนหอม                       
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการใช้ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   {7.4.1}
2. มีโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี {7.4.2}
3.  มีคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามแผน   {7.4.3}
4. ............................
 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศเรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม MIS

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :