ร่าง ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

บอย สหเวช

ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดระบบเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีนโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีระบบหรือกลไก เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ
(3)   มี (2) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ
(4)   มี (3) + มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร
(5)   มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                       
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :     ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4          เป้าหมายปีต่อไป :
 

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.สำนักงานเลขานุการ ใช้ประกาศของคณะเรื่อง นโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   {7.5.1}
2.มีที่ประชุมสำนักงานเลขานุการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ {7.5.2}
3. บุคลากรของสำนักงานเลขานุการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพ และการวางระบบการควบคุมภายใน  {7.5.3}
4. มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร {7.5.4}
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา {7.5.5}  ประชุมสำนักงาน

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส :- มีตู้รับสิ่งผิดปกติ ที่ทุกคนสามารถแจ้งเรื่องกับทางคณะฯ ได้
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  -  มีโครงการคณบดีพบหน่วยงาน
                 - มีการประชุมสำนักงานเลขานุการ เป็นประจำเกือบทุกเดือน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วมในการบริหาร#ดัชนีที่#7.5

หมายเลขบันทึก: 33708, เขียน: 11 Jun 2006 @ 20:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)