บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ร่าง ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน


ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ปฏิบัติการที่ดี

สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
(2)  มี (1) + มีความพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอกหน่วยงาน
(3)  มี (2) + มีการพัฒนาสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
(4)  มี (3) + มีการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจ
(5)  มี (4) + บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง “คุณภาพ” และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์           
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางนิตยา  รอดเครือวัลย์    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมรายการหลักฐานอ้างอิงที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและเมินคุณภาพจากภายนอก{9.2.1 }
2. บุคลากรสำนักงานเข้าร่วมโครงการสัมมนาประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมสำนักงานเลขานุการ {9.2.2 }
3. มีการจัดโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน {9.2.3 (1) }และมีการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส.{9.2.3 (2) }
4. มีการพัฒนาการดำเนินงานจัดทำ SAR /CAR  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึงปัจจุบัน ส. {9.2.4}
5. บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง “คุณภาพ” {9.2.5}

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะได้จัดโครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้แก่บุคลากร
จุดอ่อน : สำนักงานเลขานุการ มีบุคลากรใหม่หลายคน ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการประกัน
จุดแข็ง :  มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

หมายเลขบันทึก: 33713เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2006 20:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 03:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี