บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน