จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายดำเนินการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีปัญหาที่ดินทำกินเป็น 1 ใน 8 ปัญหาหลักนั้น  กรมป่าไม้จึงได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  กำหนดให้กรมป่าไม้ดำเนินแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยในขั้นต้น ได้ทำการสำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรและขึ้นทะเบียนบุคคล    ซึ่งจังหวัดท้องที่และสำนักงานป่าไม้เขตเดิมได้ร่วมกันดำเนินการไปแล้วระหว่างปี 2541-2543    สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบและรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ทำกินให้แก่ราษฎรในรูปแบบสิทธิ์ทำกิน (สทก.)   โดยมีขั้นตอนในการรับรองสิทธิ์ทำกิน (สทก.) ของกรมป่าไม้  ดังต่อไปนี้
             1.  การตรวจสอบ-รังวัดขอบเขตแปลงที่ดินของราษฎร
             2.  จัดทำหนังสืออนุญาต สทก.
             3.  ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ลงนามในหนังสืออนุญาต สทก.

           สำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดชุมพรในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรังวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ท้องที่อำเภอเมือง  และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร