บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ร่าง ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีระบบการสรรหา  พัฒนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ มีการประเมินบุคลากร  และพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีระบบ การได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่าง ๆ
(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(4)   มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร
(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :    นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                       
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการใช้นโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ {7.3.1}
2.  มีการนำระบบการคัดเลือกบุคคล ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก{7.3.2}
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายบริการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในงานที่รับผิดชอบอย่างเสมอ {7.3.3}
4. มีระบบการประเมินบุคลากรเป็นแบบ 360 องศา {7.3.3}
5. ...............................

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และงานที่รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

 

หมายเลขบันทึก: 33566เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2006 16:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
7.3.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ คุณชรินทร์
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี