ร่าง ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีการกำหนดโครงสร้าง   และระบบการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน   มีระบบการสรรหา พัฒนาและประเมินผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณธรรม จริยธรรม

เกณฑ์การตัดสิน


(1) มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน
(2) มี (1) + ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(3) มี (2) + มีระบบการได้มาและพัฒนาผู้บริหาร
(4) มี (3) + มีการประเมินผู้บริหาร
(5) มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางนิตยา รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4      ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :4           เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการมีโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 102 (3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 {7.1.1 (1)} และมีโครงสร้างการบริหารงานของ     สำนักงานเลขานุการ {7.1.1 (2)}
 2. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ {7.1.2}
 3. มีการประชุมคณาจารย์ในคณะเพื่อสรรหาเลขานุการ {7.1.3 (1)}  มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน {7.1.3 (2)} 
4. มีการประเมินผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ {7.1.4} 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : - คณะฯ มีการจัดทำระบบประเมินผู้บริหาร จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
               - คณะฯ มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยวิชาการ เพื่อกำกับดูแลงานในหน่วยวิชาการ
จุดอ่อน : - สำนักงานไม่มีผู้ประสานงานกลางในงานห้องปฏิบัติการ
จุดแข็ง : -

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การปรับปรุงการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)