ร่าง ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่ง
(2)  มี (1) + มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
(4)   มี (3) + มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
(5)   มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5        เป้าหมายปีต่อไป :

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.  สำนักงานเลขานุการ ใช้ประกาศคณะเรื่อง นโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร {7.2.1}
2.  มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร {7.2.2}
3.  มีเจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน {7.2.3}
4.  มีการประเมินการกำหนดหน้าที่ ขอบข่ายงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน {7.2.4}
5.  ผลการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่ ขอบข่ายงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ได้นำมาปรับปรุงคำอธิบายลักษณะงาน {7.2.5}

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะฯ มีการจัดทำประกาศนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง : - ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ได้มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
               - เจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
-

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ น้องบอย

Orc2323