บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ร่าง ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน


ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการพึงประเมินแผนงานและโครงการเป็นระยะ ๆ มีการปรับปรุงแผนงาน และโครงการให้สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลง
 
เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)  มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน
(3)  มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ
(4)  มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                        
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางสาวสริตา  เถาลอย                     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการ มีการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี ทุก 3 เดือนและนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ {1.3.1}
2. มีหน่วยนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร{1.3.2}
3. มีการจัดทำสรุปและ/หรือรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยมีการนำเครื่องมือของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสรุปและประเมินโครงการ (AAR) {1.3.3}
*4. มีการรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีทางเว็บไซด์ของคณะสหเวชศาสตร์{1.3.4}
*5. ที่ประชุมสำนักงานเลขานุการได้นำโครงการของสำนักงานเลขานุการในปีที่ผ่านมาร่วมกันพิจารณา เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน {1.3.5 }

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม :
โอกาส :
จุดอ่อน :
จุดแข็ง :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานนโยบายและแผน ทำหน้าที่ในการติดตามผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสรุปและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

หมายเลขบันทึก: 33560เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2006 15:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 วาระที่ 4.3
1.3.2 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 ภาคผนวก ค
1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 วาระที่ 5
1.3.4 http://www.ahs.nu.ac.th/misc/admin/menu3.htm

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี