ร่าง ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปฏิบัติการที่ดี


เกณฑ์การตัดสิน
(1) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
(3)   มี (2) + มีการเผยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ
(4)   มี (3) + บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ
(5)   มี (4) + มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :    นางนิตยา  รอดเครือวัลย์   เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้5          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร { 1.1.1 }
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ { 1.1.2 }
3. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้
    3.1 ทางเว็บไซด์ของคณะสหเวชศาสตร์ { 1.1.3 (1) }
    3.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณห้องสำนักงานเลขานุการ { 1.1.3 (2) }
4. บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ { 1.1.4 (1) } และการประชุมสำนักงานเลขานุการ  { 1.1.4 (2) }
5.  มีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้
      5.1 นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ปีที่ผ่านมาปรับจากปรัชญา ปณิธาน  และวัตถุประสงค์ เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับคณะฯ   { 1.1.5 (1) }
       5.2 มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ { 1.1.5 (2) }
        5.3 นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ เสนอผ่านคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ { 1.1.5 (3) }


TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนทำให้สำนักงานเลขานุการมีแนวทางในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับคณะ
จุดอ่อน : บุคลากรที่เข้ามาใหม่ขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ
จุดแข็ง : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                             
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์ความเห็น (0)