ร่าง ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

บอย สหเวช

  ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีการวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ
(2)  มี (1) + ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
(3)  มี (2) + มีการเผยแพร่แผนดำเนินงานและบุคลากรส่วนใหญ่ทราบ
(4)  มี (3) + มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด
(5)  มี (4) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางสาวสริตา  เถาลอย    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 0      
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  4         เป้าหมายปีต่อไป : 5

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
1.  สำนักงานเลขานุการ มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ    {1.2.1}
2.  มีแผนปฎิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ {1.2.2}
3.  มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ให้บุคลากรส่วนใหญ่รับทราบ ดังนี้
    3.1 เผยแพร่ทาง Intranet ไว้ที่ Data Online {1.2.3 (1) }
    3.2 ทางเว็บไซด์ของคณะสหเวชศาสตร์ {1.2.3 (2) }
    3.3 จัดทำเป็นรูปเล่มแจกให้กับบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ {1.2.3 (3) }
4.  มีการดำเนินโครงการของสำนักงานเลขานุการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี {1.2.4 }

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม :  มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การตัดสิน ในดัชนีที่ 1.2 มีผลให้สำนักงานเลขานุการต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามแผน
โอกาส : -
จุดอ่อน : บุคลากรที่เข้ามาใหม่ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงาน
จุดแข็ง :  บุคลากรทุกงานในสำนักงานเลขานุการมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การวิเคราะห์พันธกิจของสำนักงานเลขานุการ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี

                                                                                บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-อนุวัทย์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนี#1.2#การจัดทำแผนดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 33558, เขียน: 10 Jun 2006 @ 15:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สริตา เถาลอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 คณะสหเวชศาสตร์
1.2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 คณะสหเวชศาสตร์
1.2.3 (1) \\ahs-01-svr\Data-Online\งานนโยบายและแผน\หน่วยนโยบายและแผน\01 action plan\แผนปฏิบัติการ49
1.2.3 (2)  http://www.ahs.nu.ac.th/misc/admin/2549/49.htm

1.2.3(3) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 คณะสหเวชศาสตร์
1.2.4 รายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ \\ahs-01-svr\Data-Online\งานนโยบายและแผน\หน่วยนโยบายและแผน\11 ติดตามแผนปฏิบัติการ และ http://www.ahs.nu.ac.th/misc/admin/menu3.htm