เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

หลายคนคงทราบดีแล้วว่า โลกของเราในปัจจุบัน กับ ในอดีตล้วนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

     หลายคนคงทราบดีแล้วว่า โลกของเราในปัจจุบัน กับ ในอดีตล้วนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจากเดิมถึงปัจจุบันนี้มีการพัฒนาขึ้นมาก ในทุก ๆ ด้าน แต่ว่าก็ยังพัฒนาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด  การพัฒนาขึ้นในตอนนี้จะส่งผลดีหรือร้ายต่อคนในรุ่นหลังของเรากันแน่

      เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคม สารสนเทศ สภาพของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง จากสังคมความเป็นอยู่ แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตรทำให้มี การสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและ ต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคม อุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตเรามากขึ้น เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงระบบการทำงานต่าง ๆ  ทำให้เราดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบสุนทรียสัมผัสหรือตอบสนองตามความต้องการปัจจุบันนี้การใชเทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์  การฟังวิทยุ จริงอยู่ที่เราสามารถเปลี่ยนช่องได้ตามความต้องการของเรา แต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้  แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราได้ เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการก้าวหน้าจนสามารถนำระบบสื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า " ออนดีมานต์ " ระบบนี้จะทำให้เรามี ทีวีออนดีมานต์ หรือ วิทยุแบบตามความต้องการ การศึกษาก็มีการศึกษาออนดีมานต์  คือเราสามารถศึกษาได้ตามความต้องการของเรา 

       เทคโนโลยสารสนเทศจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากระบบแห่งชาตอไปเป็นเศรษฐกิจโลก ความเกี่ยโยงของเครือข่ายนี้จะทำให้เกิด "สังคมโลกาภิวัตน์" ระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมมีเพียงภายในประเทศจะกระจายไปทั่วโลก ทั่วโลกจะมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจของโลกจะมีการเชื่อมโยงที่เหนียวแน่นขึ้น

    ซึ่งแน่นอนว่าโลกของเราในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากใครที่ยังนิ่งเฉยอยู่ก็ควรจะเปิดตาเปิดโลกของตนให้กว้างขึ้นเพื่อยอมรับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีความสำคัญต่อเราอย่างมากมาย   แต่ใช่ว่าเราเองจะมองเพียงความสำคัญของวัตุถุ หรือสังคมที่เปลี่ยนไปเท่านั้น จิตใต้สำนึกของเราก็ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกจะเปลี่ยนไปซักแค่ไหน แต่สังคมโลกก็ยังต้องการคนดี คนที่มีความสามารถ มากกว่า ความสำคัญทางด้านปัจจัยภายนอก

 
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวศศินาถ มาศวิวัฒน์ความเห็น (0)