** ระบรมสารีริกธาตุ

**  วัดมหาธาตุ  จังหวัดเพชรบุรี

** งานเททอง หล่อพระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีนี้มีเดือน ๘ สองหนจึงตรงกับวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

พระพุทธเจ้าสอนอะไร
พระพุทธเจ้าสอนไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จะว่ามาก ก็ไม่มาก เพราะแต่ละคำสอนก็มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน หลักๆ ก็คือ

อริยสัจ ๔ นั่นคือ

ทุกข์ ความทุกข์ 
สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
นิโรธ ความดับทุกข์
มรรค การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
ท่านสอนว่า ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ นิโรธทำให้แจ้ง มรรคควรเจริญ

รู้แล้วเป็นอย่างไรต่อไป
รู้แล้วก็พ้นทุกข์ ปล่อยวาง และเข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่ง (ต้องใช้ความเพียรมาก จึงสำเร็จ)

วันสำคัญในทางพุทธศาสนาในช่วงนี้ ก็คือ วันมาฆะบูชา นั่นเอง สำหรับวันมาฆะบูชาปีนี้ จะตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  เพราะปีนี้มีเดือน สองหน วันมาฆะบูชาเป็น วัน ๑๕ ค่ำเดือน
วันมาฆะบูชา
มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

เมื่อครั้ง พุทธกาล มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน วันเพ็ญเดือนมาฆะ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ ได้แก่

๑.พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดย

   มิได้นัดหมาย

๒.พระสงฆ์เหล่านั้นได้รับการอุปสมบทโดยตรง  

    จากพระพุทธเจ้า เรียกว่า "เอหิภิกขุ"

. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์

๔. เป็นวันพระจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์

เหตุการณ์ทั้ง   มาประจวบกันใน วันนั้นถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ นอกจากนั้นยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารว่าอีก ๓ เดือน จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

โดยปกติแล้วถ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ผู้เขียนจะเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ  สะสางงานต่างๆ  แล้วทำตัวให้ว่าง  ๓ - ๕ วัน เพื่อไปบำเพ็ญกุศล เลือกสถานที่ สัปปายะ(เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน) 

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง  เอตัมมัง  คะละมุตตะมัง.  การฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลอันสูงสุด

ขอขอบคุณข้อมูล: http://blog.eduzones.com/smith/580

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ค่ายพัฒนาจิต ๒๔-๒๖ ก.พ ๒๕๕๓ : http://gotoknow.org/blog/sainatee/340269 http://gotoknow.org/blog/sainatee/340827 http://gotoknow.org/blog/sainatee/341923