ผลงานการทำงานภาคสังคมของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

ตั้งแต่ ปี 2544 ถึงปัจจุบัน อิสรชน ทำงานด้านสังคม และคนด้อยโอกาสมาโดยตลอด โดยสามารถสรุปผลการทำงานออกมาในเบื้อต้น ได้ดังนี้
 ตั้งแต่ ปี 2544 ถึงปัจจุบัน อิสรชน ทำงานด้านสังคม และคนด้อยโอกาสมาโดยตลอด โดยสามารถสรุปผลการทำงานออกมาในเบื้อต้น ได้ดังนี้   ผลงานการทำงานภาคสังคมของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน   
ปี พ.ศ. การสนับสนุนกิจกรรมหรือผลงาน
2544 -    ดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตเด็กเร่รอนและไร้ที่พึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารโลกประจำประเทศไทย  
2545

-    ดำเนินโครงการละครหุ่นสัญจร : สร้างสานเสริมสุข โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-    ดำเนินโครงการเพื่อเพื่อนเตือนภัยยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

-    ดำเนินโครงการห้องสมุดสัญจร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 40 แห่ง ในปี 2545  

ปี พ.ศ. การสนับสนุนกิจกรรมหรือผลงาน
2546

-    ดำเนินโครงการห้องสมุดสุขภาพสัญจร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  -    ดำเนินโครงการละครหุ่นสัญจร : สร้างสานเสริมสุข (ปี2) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  -    โครงการความรู้เพื่อชีวิตเด็กเร่ร่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเด็กเร่ร่อน สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

2547 -    ดำเนินโครงการเรียนรู้กับครูข้างถนน จัดกิจกรรมสโมสรสัญจรเรื่องโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับเด็กเร่ร่อน สนับสนุนโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2548

-    รับการสนับสนุนจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการเยาวชนพ้นภัยเอดส์ และ โครงการอาสาสมัครสร้างสรรค์ป้องกันเอดส์ และโครงการเยาวชนพ้นภัยเอดส์

-    รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการอาสาสมัครสร้างสรรค์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

ที่มา :       เอกสารแนะนำสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน.  (2548).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรม#โอกาส#เด็กและเยาวชน#คนชายขอบ

หมายเลขบันทึก: 33398, เขียน: 09 Jun 2006 @ 10:45 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)