วันพฤกัสบดีที่ 8 มิถุนายน ผมและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้จัด Learning Forum เรื่อง "Lesson study in Mathematics" ซึ่ง Lesson study เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ใช้กันในญี่ปุ่นมากว่า 100 ปี เป็นวิธีการที่ครูได้เรียนรู้ สอน และทำวิจัยไปพร้อม ๆ กัน เพราะต้องมีการเก็บข้อมูลการสอนของครู โดยจะมีครูอีกคน สังเกตุการสอนอยู่หลังห้อง และเก็บข้อมูลของเด็กนักเรียน เนื่องจากโจทย์คณิตศาสตร์มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี ดังนั้นครูจะต้องเก็บข้อมูลของเด็กเพื่อมาวิเคราะห์ว่าเด็กสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากน้อยเพียงใด Lesson study จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้การเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนสมบูรณ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น