การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิค  การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นการจัดให้นักเรียนจับคู่เพื่อช่วยเหลือกันในการเรียนและทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่สำคัญ

จุดเด่น  ช่วยพัฒนาความคิด  และความสามารถของนักเรียน  ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะทางสังคมและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน