คุณกิจ8คนเรียนรู้เรื่องอะไร?

สรุปเป็น2คำคือ 1)บูรณาการ 2)กระบวนการและเนื้อหาการจัดการความรู้

ปุจฉา-วิสัชนาของอาจารย์จำนงเรื่อง จะใช้อะไรเป็นตัวเดินเรื่องในวงเรียนรู้คุณกิจ ผมขอร่วมเสนอด้วยคนว่า

น่าจะใช้หลักวิชาเรื่องการบริหารจัดการกับคุณกิจหมู่บ้านละ8คน เพราะมาจากผู้นำชุมชน ก็น่าจะเรียนวิชาบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพอเพียง น่าอยู่ และยั่งยืน      ก็อาจเริ่มจากฐานงานวิจัย คือมาร่วมกันดูว่าสภาพชุมชนเป็นอย่างไร?(ทุกข์) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ปัญหานั้นอย่างไร?และจะทำอย่างไร? หรือมาจากฐานจัดการความรู้ คือ อยากให้หมู่บ้านเราเป็นอย่างไร? ใครมีบทบาทอยู่ในกลุ่มองค์กรอะไรบ้าง มีวิธีการพัฒนาสมาชิกอย่างไร? มีตัวอย่างดีๆอะไรบ้าง จัดวงเล่าเรื่องดีๆ แล้วจะขยายเพิ่มขึ้นได้อย่างไร? หรือไปดูตัวอย่างดีๆจากที่อื่นที่ทำสำเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่าง
ซึ่งเป็นเรื่องที่นักพัฒนาจากสธ. เกษตร พช.และกศน.ธกส. ฯลฯ เคยทำมาแล้วทั้งนั้น

KMที่ควรทำในโครงการนี้มี 2 เรื่องคือ 1)การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชนร่วมกันเพื่อสนับสนุนงบเรียนรู้อย่างบูรณาการ และ2) จัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น

สรุปเป็น2คำคือ 1)บูรณาการ 2)กระบวนการและเนื้อหาการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (1)

เรียน อ.ภีม ผมอยากให้อาจารย์ขยายประเด็นยาวๆหน่อยครับ ผมจะได้นำไปประกอบการปรับปรุงบันทึกความรู้แก้จนตามวิถีคนคอนฉบับของคุณกิจครับ ผมยังต่อความคิดไม่ค่อยได้

ขอบคุณครับ