GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

สวัสดิการการศึกษาบุตรในสถานศึกษาทางราชการและเอกชน

ทบทวนการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ได้มีหนังสือเวียน กค.0409.5/ว196 ได้แจ้งให้กับข้าราชการทราบว่าสิทธิบางอย่างที่เคยหายไปได้กลับคืนมาให้  แต่เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมข.ได้ทำการมอบตัวไปก่อนหน้านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องสอบถามวิธีปฏิบัติ  จึงได้มีการประชุม ลปรร  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่การเงินมาทบ ทวนการปฏิบัติงาน  ทำอย่างจึงเบิกได้ถูกต้อง สะดวก ลดภาระงานสรุปได้ดังนี้     

 •  เจ้าที่บุคคลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้มาทำใบขอรับหนังสือรับรอง(แบบ 1)โดยต้องตรวจการขอใช้สิทธิกี่เทอมโดยสอบยันกับเจ้าหน้าที่การเงิน และจึงทำหนังสือรับรองการมีสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ   
 • เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบไม่ให้เบิกเกินสิทธิโดยเฉพาะผู้เสียแล้ว 1 ภาคเรียน เพราะจำนวนเงินที่โรงเรียนเรียบเก็บบางระดับเกินสิทธิที่จะเบิกได้  เมื่อตกลงทุกคนทำเงินด้วยความถูกต้องรวดเร็ว  ที่ชัดเจนคือลงการรับตอบปัญหาลงมาก             
 • ระเบียบหนังสือเวียนที่ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่การเงินจำเป็นต้องทราบคือ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 2547   http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2204_doc.pdf
 2. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน หนังสือที่ กค 0409.5/196 http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2201_doc.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 33268
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 • ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
 • รออ่านเรื่องต่อไปครับ