บทความเกี่ยวกับโปรแกรม SIMILE ในวารสาร Scientific Computing World อ่านเพิมเติมได้ที่

http://www.scientific-computing.com/scwaprmay06models.html

 

-------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่