การจัดการความรู้ในงานประจำ

ประสบการณ์งาน
    ดิฉันทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจโรงพยาบาล  ประสบการณ์ งานที่ดิฉันรับผิดชอบเป็นแผนกเภสัชกรรม ก็เป็นแผนกที่มีสำคัญมากแผนกหนึ่ง  โดยเป็นสนับสนุนการบริการงานหลักซึ่งก็คืองานรักษาพยาบาล ของแพทย์    ลักษณะงานจะเป็นงานที่มีความสำคัญ มาก นอกจากนั้นเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ก็จะทำงานอย่างมีจริยธรรม และเภสัชกรที่สามารถจะทำงานได้ก็จะต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่องยา  อีกทั้งจะต้องได้รับอนุญาติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จึงจะสามารถทำงานได้   ซึ่งจากประสบการการทำงานในองค์กรมาในระยะเวลาหนึ่งพบว่า จะมีระบบงานต่างๆมากมายที่ตัวดิฉันเอง และ ทีมงาน   ได้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อที่ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกมากขึ้น และ  ระบบที่ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากระบบงาน หรือ อาจจะเกิดจาก human error ซึ่งอย่างไรก็ตามการที่จะกล่าวถึง human error นั้น  ตัวดิฉันเองคิดว่าควรจะมีการ มองจากระบบเสียก่อนว่า ระบบได้มีการจัดะบบที่ดีแล้ว   ส่วนข้อผิดพลาดที่มีสาเหตุจาก  human error  จะมองเป็นลำดับสุดท้าย  ซึ่งถ้าหากว่าระบบจะมองเฉพาะว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจาก human error  ทำให้เราหมดโอกาสที่จะพัฒนาระบบงาน  ในทีมงานของเราเองก็พยายามที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดเก็บระบบงานต่างๆไว้   เพือ่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะใช้ในการพัฒนางานต่อไป และ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับพนักงานทุกคนภายในแผนกที่จะใช้ในการเรียนรู้งานต่อไป   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uraiwan PSUMBAความเห็น (0)