การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

ระบบintranet
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ความรู้ในองค์กรมีหลากหลายที่แต่ละฝ่ายได้รวบรวมและศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนงทางในการทำงานโดยแบ่งความสำคัญลงไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรของผมได้ใช้ระบบintranet เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ทุกฝ่ายจะมีfolder ของตัวเองและให้นำข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใส่ไว้แล้วให้ฝ่ายอื่นได้เข้าไปดูข้อมูลได้ทั้งหมดตั้งแต่นโยบายของบริษัท คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน เอกสารแบบฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดของข้อมูลเหล่านี้ผู้ที่มีรหัสสามารถเข้าไปดูและนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันที ประกอบกับบริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ update ข้อมูลข่าวสารใหม่ที่สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปสามารถload ข้อมูลจากภายนอกแล้วใส่เข้าใน ระบบintranet เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถรับรูได้ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายภายในองค์กรโดยเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนระบบเครือข่ายเป็นแบบ LAN เดิมๆ เช่น IPX/SPX ไปเป็นการใช้โปรโตคอลTCP/IP เช่นเดียวกับระบบ Intranert และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาเพื่อใช้กับ Internet ได้เพียงแต่ Intranet เป็นเครือข่ายปิดใช้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้นไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำการถึงข้อมูลได้ อย่างไรก็ดีได้มีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่ากำแพงเพลิง (Fire Wall) เพื่อกั้นการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกผู้ที่พยายามจะเจาะเข้ามาในระบบและสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิภายในเข้าถึงข้อมูลและค้นคืนข้อมูลจาก Internet ได้เหมือนเดิม รายละเอียดระบบอินทราเน็ตของบริษัท ระบบอินทราเน็ตที่บริษัทจัดทำจะใช้การเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆของบริษัทเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเป็นเครือข่ายรูปแบบดาว (Star Topology) โดยมี HUB เป็นตัวเชื่อมต่อในจุดต่างๆ ดังแสดงในรูป….และใช้สาย UTP (Untwisted Pair) เป็นตัวนำส่งสัญญาณโดยรายละเอียดของระบบที่จัดทำขึ้นมีดังต่อไปนี้ 1.เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จะมี Window 2000 server เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) โดยเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทใช้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.1 เป็น Mail server ซึ่งเป็นตัวจัดการการให้บริการเรื่องของการใช้งานจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) 1.2 เป็น Web server ซึ่งเป็นตัวจัดการการให้บริการ Web 1.3 เป็น FTP server ซึ่งเป็นตัวจัดการการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ 2.เครื่องลูกข่าย (Clients) คือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์และใช้งานอยู่ในระบบอินทราเน็ตโดยเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องจะมีระบบปฏิบัติการ (Operating Sytem) ที่แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ Window 95, Window 98, Window ME ซึ่งแล้วแต่การติดตั้งในช่วงต้นของการซื้อหรือ Upgrade ของเครื่องนั้นๆ เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องจะมี Microsoft Outlook 2000 เป็น software ในการรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างในระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของบริษัท 3.การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมี Modem เป็นตัวเชื่อมต่อสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยติดตั้งระบบ IP-Share เพื่อให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่เครื่องลูกข่ายที่ต่ออยู่ในระบบนอกเหนือจากการใช้ภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว 4.ซอท์ฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรมที่ใช้งานจะเป็นโปรแกรมในชุดของ Micresoft Office ซึ่งจะประกอบด้วย 4.1 Microsoft Access ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล 4.2 Miscrosoft Excel ใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ หรือตารางเป็นต้น 4.3 Microsoft Powerpoint ใช้ในการจัดทำเอกสารฝึกอบรม, การนำเสนอชิ้นงานต่างๆ เป็นต้น 4.4 Microsoft Word ใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นคู่มือการทำงาน, งานเอกสาร, งานพิมพ์ทั่วไป เป็นต้น 4.5 Microsoft Outlook ใช้ในการจัดการพวกจดหมายอิเลคทรอนิคส์, การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ, การจัดตารางนัดหมาย, การมอบหมายงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมประยุกต์ (Application program) อื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของบริษัทได้สร้างขึ้นเองหรือมีการว่าจ้างจากภายนอกให้สร้างขึ้นเพื่อใช้งานอีกส่วนหนึ่งได้ถูกนำมาใช้งานบนระบบอินทราเน็ตของบริษัทอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

381

เขียน

22 Jun 2005 @ 06:41
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก