เนื่องในเทศกาลของการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผมเลยถือโอกาสในเทศกาลนี้ให้ทุกคนเขียนสัจจะโดยให้เขียน 1 คน 1 คุณภาพงาน ที่ทุกคนสามารถทำได้ในสิ่งที่ทุกคนเขียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพ คำว่าจิตสำนึกเป็นสิ่งที่วัดกันได้ยาก สำหรับสำนักงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ วันนี้ลำดับแรกคงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ตัวผมเองขอตั้งสัจจะไว้ดังนี้ครับ "พัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานชั้นนำของมหาวิทยาลัยนเรศวร" และวันนี้ถ้าทุกคนทำได้ในสิ่งที่ทุกคนเขียน สัจจะที่ผมตั้งใจไว้คงอยู่ไม่ไกลเกินไป