จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

สัจจะสำนักงาน

เนื่องในเทศกาลของการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผมเลยถือโอกาสในเทศกาลนี้ให้ทุกคนเขียนสัจจะโดยให้เขียน 1 คน 1 คุณภาพงาน ที่ทุกคนสามารถทำได้ในสิ่งที่ทุกคนเขียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพ คำว่าจิตสำนึกเป็นสิ่งที่วัดกันได้ยาก สำหรับสำนักงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ วันนี้ลำดับแรกคงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ตัวผมเองขอตั้งสัจจะไว้ดังนี้ครับ "พัฒนางานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานชั้นนำของมหาวิทยาลัยนเรศวร" และวันนี้ถ้าทุกคนทำได้ในสิ่งที่ทุกคนเขียน สัจจะที่ผมตั้งใจไว้คงอยู่ไม่ไกลเกินไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (12)

นายชรินทร์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพ ของผม

จะพัฒนางานให่สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้มารับบริการในงานด้านธุรการ

จักรพงศ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของผม

สรุปผลการทำงาน การตรวจเช็คระบบต่างๆประจำเดือน

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพงาน

จัดทำฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อนำมาพัฒนางาน

กมลพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของงาน (เกต)

ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ...ให้.... "เต็มที่"

ดาวรุ่ง จันทร์เปรม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของรุ่ง

พัฒนาฐานข้อมูลครุภัณฑ์

 

นายวายุส์ แก้ว
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของต๋อง

จะทำงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ในการส่งยืมโสตฯ อย่างเคร่งครัด และติดตามงานประชาสัมพันธ์อย่างทันเหตุการณ์ และฉับไว

สิริภัสณ์ ศิระนุภาพ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของก้อย

จะปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้องค่ะ

นายเกษม พิทักษ์สืบสกุล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
จะดูแลรักษารถยนต์ให้ดีตลอดไป
อรชร พุ่มเมือง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
พัฒนาด้านการให้บริการเรื่องห้องเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
จะใช้ "งานวิจัย"เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตให้สอดคล้องต่อนโยบายของคณะ ภาระงาน ทรัพยากรและความต้องการของผู้รับบริการ
ภาวินี เพ็งพัด
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

จะพัฒนาใน 2 ด้าน คือ

1.ด้านบุคลากร จะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและการประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.ด้านงาน จะพัฒนางานวิเทศสัมพันธืและงานวิจัย ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกของเครือข่ายอินเทอร์เต ในการพัฒนา อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ใช้บริการงานวิเทสสัมพันธ์และงานวิจัย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย

Sarit Thaoloi
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

หน่วยบุคคล

จะพัฒนางานด้านบุคคลในการรวบรวม กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ จัดทำเป็นรูปเล่มและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ

หน่วยนโยบายและแผน

พัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานด้านแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น