ความเห็น 309

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

Sarit Thaoloi
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

หน่วยบุคคล

จะพัฒนางานด้านบุคคลในการรวบรวม กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ จัดทำเป็นรูปเล่มและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ

หน่วยนโยบายและแผน

พัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานด้านแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น