ความเห็น 308

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

ภาวินี เพ็งพัด
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

จะพัฒนาใน 2 ด้าน คือ

1.ด้านบุคลากร จะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและการประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.ด้านงาน จะพัฒนางานวิเทศสัมพันธืและงานวิจัย ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกของเครือข่ายอินเทอร์เต ในการพัฒนา อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ใช้บริการงานวิเทสสัมพันธ์และงานวิจัย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย