ความเห็น 307

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
จะใช้ "งานวิจัย"เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตให้สอดคล้องต่อนโยบายของคณะ ภาระงาน ทรัพยากรและความต้องการของผู้รับบริการ