ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระเบียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

                                  ประกาศ อบต./อบจ./เทศบาล...................

      ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

       สถานศึกษาในสังกัด  

                                           พ.ศ. ................

                                  __________________

                     

                       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระบบ   หลักเกณฑ์     และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด.................  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕     อบต./อบจ./เทศบาล......................     จึงกำหนดระบบ  หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไว้ดังต่อไปนี้

                       ข้อ ๑  ในประกาศนี้

                         “สถานศึกษา”     หมายความถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/  -   โรงเรียนในสังกัดอบต./อบจ./เทศบาล..........

                                                                            / ส่วนที่ ๑

 

                                                                     

                                                   ส่วนที่ ๑

              ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

                                        ________________

                       ข้อ ๒  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ             เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ

                        ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน  -หนึ่งของการบริหารการศึกษา        ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

                        (๑)    การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

                        (๒)   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

                        (๓)    การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                        (๔)    การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                        (๕)    การตรวจสอบและทบวนคุณภาพการศึกษา

                         (๖)    การประเมินคุณภาพการศึกษา

                         (๗)   การรายงานคุณภาพการศึกษา

                         (๘)   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                                                                              / ส่วนที่ ๒

                                             

                                             ส่วนที่ ๒

        หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                                    ___________________

                        ข้อ ๓  ให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                        ข้อ ๔  ให้สถานศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)   กำหนดแนวทาง  และวิธีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

                                   (๒) กำกับ  ติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

                                   (๓) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา      แต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานคุณภาพภายใน -  สถานศึกษา

                      ข้อ ๕  ให้สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                      ข้อ ๖  ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา   ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้   กระบวนการและผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  ท้องถิ่น   และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    ข้อ ๗  ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

                              (๑) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา

และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ  และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ

                              (๒) กำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  และสภาพ

ความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง   ชัดเจน     และเป็นรูปธรรม

                              (๓) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้    ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      กระบวนการเรียนรู้    การส่งเสริมการเรียนรู้

 การประเมินพัฒนาการ    การพัฒนาบุคลากร       และการบริหารจัดการ   เพื่อนำไปนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

                             (๔)  กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอก    ที่ให้การ -สนับสนุนทางวิชาการ

                            (๕) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน   รวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

                            (๖) กำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                            (๗) กำหนดการใช้งบประมาณ   และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

                      ข้อ ๘   ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา  รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

                      ข้อ ๙  ให้คณะบุคคลตามข้อ ๔(๓)  ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

                       ในการตรวจสอบ     และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย  และเหมาะสม  โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                      ข้อ ๑๐  ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สำคัญด้วยกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐาน

                      ข้อ ๑๑  ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐาน ข้อมูลตามข้อ ๑๐   เสนอต่อ อบต./อบจ./เทศบาล...........................  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

                       ข้อ ๑๒  ให้สถานศึกษาประสานงานกับกองการศึกษา สังกัด.................... ในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้

                                   (๑)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                                   (๒) จัดให้มีการกำหนดสาระการเรียนรู้          - กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปีหรือเป็นรายภาค

                                  (๓) จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สำคัญด้วยกระบวนการ และวิธีการที่ได้มาตรฐาน

                     ข้อ ๑๓  ให้สถานศึกษาประสานงานกับกองการศึกษา สังกัด อบต./อบจ./เทศบาล................. ดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี

                      ข้อ ๑๔  ให้สถานศึกษาประสานงานกับกองการศึกษา สังกัด อบต./อบจ./เทศบาล..................ในการวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ และเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                     ข้อ ๑๕  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่............................พ.ศ. ........

 

                                                          

                                                             ( ...................................... )

                                                          นายก อบต./อบจ./เทศบาล..........

 

 

                                             แนวทาง

                     การดำเนินการจัดทำระบบ หลักเกณฑ์ และ -

     วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอบต./อบจ./เทศบาล

                                    -----------------------------

 

๑.     กองการศึกษาเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ระบบ หลักเกณฑ์ ฯ

๒.   คณะกรรมการ ฯ ประชุมยกร่าง ระบบ หลักเกณฑ์ ฯ

๓.    คณะกรรมการ ฯ เสนอรายงานผลการประชุมยกร่างระบบ หลักเกณฑ์ ฯต่อ-ผู้บริหาร อบต./อบจ./เทศบาล

๔.    ผู้บริหาร อบต./อบจ./เทศบาล พิจารณา ลงนามในประกาศ ฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์

๕.    อบต./อบจ./เทศบาล รายงานผลการดำเนินการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน-สถานศึกษาในสังกัดให้ท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด ทราบ

๖.     กองการศึกษาสำเนาประกาศ ฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ฯ แจกให้สถานศึกษาในสังกัด/สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน รับทราบ

                                             ฯลฯ

 

 

                                                 แนวทาง

                     การดำเนินการจัดทำระบบ หลักเกณฑ์ และ -

                      วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                                    -----------------------------

 

๑.     สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ระบบ หลักเกณฑ์ ฯ

๒.   คณะกรรมการ ฯ ประชุมยกร่าง ระบบ หลักเกณฑ์ ฯ

๓.    คณะกรรมการ ฯ เสนอรายงานผลการประชุมยกร่างระบบ หลักเกณฑ์ ฯต่อ-ผู้บริหารสถานศึกษา

๔.    ผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอร่างระบบ หลักเกณฑ์ ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕.    คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประชุมพิจารณาร่าง ระบบ หลักเกณฑ์ ฯ

๖.     หัวหน้าศูนย์ฯ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงนามในประกาศ ฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ฯ  เมื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๗.    สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน-สถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

๘.    สถานศึกษาสำเนาประกาศ ฯ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ฯ แจกให้ครู/บุคลากร/คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารับทราบ

๙.     สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศฯที่กำหนด

๑๐. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดประชุมทำแผนการดำเนินการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ ดำเนินการตามแผน/ปฏิทิน และรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ   ฯลฯ

  ตราศูนย์ฯ/  

  โรงเรียน

               คำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน..................

                               ที่ ........../.....................

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน -

          สถานศึกษา

                                   _______________

 

                       อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ       ว่าด้วย-ระบบ     หลักเกณฑ์    และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๖ ข้อ ๔  และประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน...................ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และเพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    และบรรลุผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์        ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖  /หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑          จึง-แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน...........................ดังต่อไปนี้

                         ๑............................ตำแหน่ง.....................ประธาน

                         ๒...........................ตำแหน่ง.....................กรรมการ

                         ๓............................ตำแหน่ง....................กรรมการ

                         ๔........................... ตำแหน่ง....................กรรมการ-                

                                                                                   และเลขานุการ

                                         ฯลฯ

                          โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้

๑.     กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกัน

                       คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 

 

 

๒.   กำกับ ติดตาม และให้ความเห็นแข้อเสนอแนะ

                       เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

๓.    เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่

                        ตรวจสอบ   ทบทวน    และรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน  -

                       สถานศึกษา

                                                  

                                                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

 

             สั่ง  ณ  วันที่.........เดือน..........พ.ศ. .........

 

                                                                              (...........................................)

                                          หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้อำนวยการโรงเรียน.........

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คำสำคัญ (Tags)#ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก#หลักเกณฑ์การปะเมินศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

หมายเลขบันทึก: 329725, เขียน: 21 Jan 2010 @ 10:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นวก.ป้ายแดง
IP: xxx.108.96.13
เขียนเมื่อ 

ใช้ทำอะไรคับ

นางสาวผมฟู
IP: xxx.25.86.248
เขียนเมื่อ 

คิดถึงหัวหน้าจังหัวหน้าเป็นไงบ้างมีความสุขดีเปล่าอยู่ทางนี้****วุ้นวายมากมาย*****ปวดหัวมากมาย*****หัวหน้ารู้เปล่า**นางปากปีจอ-***มันพูดให้หัวหน้าเสียหายมากมาย***ว่าหัวหน้าไม่ดีงั้นงี้โกงกินงบงั้นงี้มันเหี้ยมากมาย***บางทีหนูก็แก้ต่างให้หัวหน้า ! เห้อบางวันนะหัวหนูกับนางปากปีจอเนี้ยนะ ทะเละกันทั้งวันเลยได้หัวหน้าคนใหม่มาก็ดีอยู่หรอกแต่ไม่เข้มแข็งเหมือนหัวหน้าเลยพูดแล้วก็น่าสงสารทั้ง หัวหน้า เก่า/ใหม่ หัวหน้ารู้ไหมหัวหน้าไม่อยู่เนี้ยเดี๋ยวนายกก็ย้ายหนูกับไปเดี๋ยวก็ย้ายกลับมาหนูละเบื่อจังเดี๋ยววันหลังมาเยี้ยมใหม่โชคดีค่ะ*** จากนางสาวผมฟู ( อ.บ.ต วุ่นวาย )***