เนื้อหาหลักสูตรของแต่ละโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรม ปี 2549

อบรม, เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป


หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ขั้นสูง
          ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographical Information system :GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆ ในพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามต้องการ  และใช้กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์
            วัตถุประสงค์ของการใช้ GIS คือ ใช้เป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น    ข้อมูลใน GIS สามารถตอบคำถามได้ว่า สถานที่ และสิ่งต่างๆที่เราต้องการค้นหานั้นอยู่ที่ไหน  และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างๆอย่างไร   นอกจากนี้ยังช่วยบอกให้รู้ว่ามีทางเลือกใดบ้าง และแต่ละทางเลือกมีลักษณะอย่างไร และเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุด ข้อมูลที่ได้จาก GIS เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatail Data) ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งของข้อมูลที่เราสนใจอ้างอิงถูกต้องกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์บนพื้นโลก  (Geo-referenced data) ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆคือ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังศึกษา นอกจากนี้ยังบอกถึงตำแหน่งและเวลาของสิ่งที่เรากำลังทำการศึกษา
           ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำเทคโนโลยีด้าน GIS ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
                เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าจากหน่วยงานต่างๆ
 และบุคคลทั่วไป
เนื้อหาหลักสูตร

1.       หลักการพื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล

2.       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

3.       เทคโนโลยีการหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยระบบดาวเทียม (GPS) 

4.     การประยุกต์ใช้ GPS    
5.     การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผนการในด้านต่างๆ

6.     การแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียม

7.     การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
         : นำข้อมูลเข้า, สืบค้น, ซ้อนทับ, การวิเคราะห์
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 27 – 29 มิถุนายน  2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  30  คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  5,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

หลักสูตร การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Authorware

            ในปัจจุบันบทเรียนหรือสื่อช่วยสอนด้าน CAI เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โปรแกรม Authorware เป็นโปรแกรมที่ถูกนิยมนำมาใช้ในการสร้างสื่อช่วยสอนเป็นอย่างดี เนื่องเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต้องการนำเสนองานสอนหรือสร้างสื่อช่วยสอนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Authorware ได้
3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสร้างสื่อมัลติมีเดียได้
เนื้อหาหลักสูตร

1.       เกี่ยวกับโปรแกรม Authorware

2.        Display Icon
3.        ไอคอนต่างๆ
4.        การนำเสนอ
5.        ระบบเนวิเกชั่นด้วยไอคอน Framework และไอคอน Map
6.        การสร้างการโต้ตอบ
7.        การเคลื่อนไหว
8.        เสียงกับสื่อ Authorware
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่  17 – 19 ก.ค. 2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX 2004
            ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังให้ความสนใจด้านการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานตนเองบนเว็บไซท์ ซึ่งการสร้างเว็บเพจเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่มีขีดความสามารถสูงในการสร้างเว็บเพจ การจัดอบรมการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver จึงเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าจัดการอบรมขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการสร้างแก่ผู้เข้าอบรม
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการสร้างเว็บเพจ

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสร้างโฮมเพจได้

เนื้อหาหลักสูตร

1.       ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver

2.       เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ

3.       แต่งเว็บเพจด้วยกราฟฟิก

4.       การใส่ตารางบนเว็บเพจ

5.       การเชื่อมโยง

6.       การสร้างเฟรมเซต
7.       การกำหนดรูปแบบให้เว็บเพจ

8.       การสร้างเลเยอร์

9.       การเพิ่มลูกเล่นบนหน้าเว็บ

10.    การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 7 – 9 ส.ค. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

ค่าลงทะเบียน

            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

หลักสูตร การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
            ปัญหาความไม่เข้าใจในหลักการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกปัญหาหนึ่งในหน่วยงานต่างๆ ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดการทำงาน เนื่องจากปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์เอง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน หลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการทำงานและรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อสร้างทักษะผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ในการตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการบำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื้อหาหลักสูตร
1.  หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.  ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3.  การติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ คอมพิวเตอร์
4.  การจัดการฮาร์ดดิสก์
5.  การติดตั้งโปรแกรม Windows
6.  การปรับแต่งโปรแกรม Windows
7.  การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
8.  การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
9.  การใช้โปรแกรมตรวจเช็คเครื่อง
10. การใช้โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
11. การคัดลอกฮาร์ดดิสก์
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 10 – 12 ก.ค. 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการทั่วประเทศ ตามมติ ครม. ของ NECTEC
            ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถที่จะสร้างตารางทำการ (Spreadsheet) ได้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการใช้ Microsoft Windows XP (1 ชม.)

2. แนะนำการใช้ E-Mail & Internet  ( 2 ชม.)

3. แนะนำการใช้ Microsoft Powerpoint 2002 ( 3 ชม.)

4. แนะนำการใช้ Microsoft Word 2002  (6 ชม.)

5. แนะนำการใช้ Microsoft Excel 2002 ( 6 ชม.)

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่  23 – 25  ส.ค. 2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน

ค่าลงทะเบียน

            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการ
       จากที่ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในองค์การหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้การทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ ถ้าได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารโครงการ ซึ่งมีความซับซ้อน และยุ่งยากในกระบวนการควบคุม การตัดสินใจในกิจกรรมงานหลักและงานย่อยต่างๆ ผู้บริหารก็จะสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมนี้ ช่วยในการบริหารจัดการโครงการต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรมงาน การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.      เข้าใจหลักการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Project
2.      สามารถใช้โปรแกรมนี้จัดการเกี่ยวกับการบริหารโครงการเบื้องต้นได้
3.      สามารถใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Project จัดการงานได้
เนื้อหาหลักสูตร

1.   การบริหารโครงการเบื้องต้น

2.   Microsoft Project 2000 เบื้องต้น

3.   การสร้างและกำหนดงานให้กับโครงการ

4.  การจัดการกำหนดทรัพยากรต่างๆ

5.  การติดตามความคืบหน้าของงาน

6.  การนำเสนอข้อมูลของ Gantt Chart

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

ค่าลงทะเบียน

            คนละ  2,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตร การจัดการบริหารงานด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook
     การทำงานในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมาก เช่น รับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการรับส่งจดหมายในปัจจุบันเป็นการรับส่งจดหมาย และเก็บรักษาจดหมายบนระบบ ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลมีน้อย โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งจดหมาย การนัดหมาย การมอบหมายงาน และมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สามารถช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักโปรแกรมช่วยในการทำงานในด้านต่างๆ
เนื้อหาหลักสูตร
1.       ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Outlook XP

2.       การติดตั้งระบบโปรแกรม

3.       ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

4.       โปรแกรมกับการรับส่งจดหมาย

5.       โปรแกรมกับการนัดหมาย

6.       โปรแกรมกับการติดต่อ

7.       โปรแกรมกับการมอบหมายงาน

8.       โปรแกรมกับบันทึกย่อ

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  
            วันที่ 5 – 7  ก.ค. 2549          เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการทั่วประเทศ ตามมติ ครม. ของ NECTEC
            ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถที่จะสร้างตารางทำการ (Spreadsheet) ได้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการใช้ Microsoft Windows XP (1 ชม.)

2. แนะนำการใช้ E-Mail & Internet  ( 2 ชม.)

3. แนะนำการใช้ Microsoft Powerpoint 2002 ( 3 ชม.)

4. แนะนำการใช้ Microsoft Word 2002  (6 ชม.)

5. แนะนำการใช้ Microsoft Excel 2002 ( 6 ชม.)

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม   วันที่ 7 – 9  มิ.ย. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Microsoft Project กับการบริหารแผนกลยุทธ์
            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานตนเอง โดยส่วนใหญ่คณะ/หน่วยงานได้มีการจัดทำแผนงานตามกลยุทธ์ที่จัดเก็บด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบในการจัดเก็บที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะทำให้การนำมาใช้ในการบริหารจัดการในด้านการวางแผน เพื่อปรับเปลี่ยนหรือการจัดทำแผนในปีถัดไปค่อนข้างจะยุ่งยาก จึงเป็นภาระงานที่ยุ่งยากพอสมควรของหน่วยงานในการที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ทั้งในระดับเชิงนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งนี้การนำโปรแกรม Microsoft Project มาเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดเก็บแผนงาน/โครงการเหล่านั้น จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์และวางแผนสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งการจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยงานนั้น ก็ต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อนำมาสร้างระบบติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการของคณะ/หน่วยงาน และจัดเก็บแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารในคณะ/หน่วยงานของตนเองบนสื่อคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัยด้วย
            ดังนั้นในฐานะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชากรของมหาวิทยาลัย จึงได้มองเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มบุคลากรเหล่านี้ ให้สามารถที่จะวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านแผน เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำโครงการตามแผนกลยุทธ์ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนเองได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Project ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
3. สามารถใช้ Microsoft Project บริหารและติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
เนื้อหาหลักสูตร
1. ขั้นตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแผนกลยุทธ์
2. การออกแบบข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์
3. การประยุกต์ใช้ Microsoft Project จัดทำแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2549    จำนวนทั้งหมด 12 ชั่วโมง  จำนวน 2  วัน  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            400 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

 

หลักสูตร ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU และการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
          ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ เอกชน องค์กรมหาชน ได้มีการนำซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์สใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ ประกอบกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มีการพัฒนามากพอสมควร สามารถนำไปใช้งานได้
          เนื่องจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีการใช้งานในวงแคบทำให้ต้องมีการถ่ายทอดความรู้จึงจะสามารถใช้ได้      
วัตถุประสงค์
          พัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความสามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU ในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรและเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็ว
เนื้อหาหลักสูตร
1. โอเพนซอร์สและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
2. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU คืออะไร
3. วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU

4. การจัดการฐานข้อมูล และวิธีการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้งาน

5. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วย โอเพนซอร์ส CCKKU

6. วิธีการสืบค้นข้อมูล

7. การแก้ไขจัดการโปรแกรมโอเพนซอร์ส CCKKU

8. วิธีการดัดแปลงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2549 (รวม 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            400 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
                เพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา C#  ซึ่งเป็นภาษาใหม่ สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Windows Application และ Web Application โดยนำไปใช้เป็น ASP .NET ซึ่งเป็น Dynamic Web Pages และ XML Web services ได้ ในการใช้ภาษา C#  จะ run บน .NET Framework ในปัจจุบันนี้นอกจากจะทำงานบน OS ของ Microsoft แล้วก็ยังสามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C#  ไปทำงานบน OS ที่เป็น Linux ได้ด้วย
วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented

  2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตร

1.       C# Basics

a.       Variables

b.       Predefined Data Type

c.       Flow Control

d.       Enumerations

e.       Arrays

f.         Namespaces

2.       Objects and Types

a.       Classes

b.       Structs

3.       Inheritance

4.       Delegates and Events

5.       Collections

a.       Array Lists

b.       Collections

c.       Dictionaries

6.       Threading

7.       Windows Forms

a.       Standard Controls and Components

b.       Forms

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 1 – 4 ส.ค.  2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
            ตามที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548” นั้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นฐานตามมาตรฐานสากลและมีประกาศนียบัตรรองรับผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านเกณฑ์สามารถใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้
                ซึ่งจากโครงการนำร่องดังกล่าว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และเพื่อความสอดคล้องและสนับสนุนโครงการนำร่องดังกล่าว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการนำไปต่อยอดความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวันต่อไป
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint, การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Ms-Access และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการใช้ Microsoft Windows XP (1 ชม.)

2. แนะนำการใช้ E-Mail & Internet  ( 2 ชม.)

3. แนะนำการใช้ Microsoft Powerpoint 2002 ( 3 ชม.)

4. แนะนำการใช้ Microsoft Word 2002  (6 ชม.)

5. แนะนำการใช้ Microsoft Excel 2002 ( 6 ชม.)

6. แนะนำการใช้ Microsoft Access 2002 (6 ชม.)

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

            รอบที่ 1  วันที่ 20 – 23  มิ.ย. 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (4 วัน รวม 24 ชั่วโมง)
            รอบที่ 2  วันที่ 15 – 18 ส.ค. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (4 วัน รวม 24 ชั่วโมง)
            ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คนต่อรุ่น
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)


หลักสูตร การสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver  MX
            ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซท์เพื่อใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและสาระต่าง ๆ กำลังเป็นที่นิยมกันมากในองค์กรต่าง ๆ เนื่องเพราะกระแสของการติดต่อสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซท์ได้รับความรู้ในการสร้างเว็บไซท์ และสามารถดูแล รักษาข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นบนเครื่องที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเปิดหลักสูตรการสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver นี้ขึ้น อันจะเป็นหนทางที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจเป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรมในการสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver

2. เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ

3. แต่งเว็บเพจด้วยกราฟฟิก

4. ใส่ตารางบนเว็บเพจ

5. การเชื่อมโยง

6. การสร้างเฟรมเซต
7. การกำหนดรูปภาพให้เว็บเพจ

8. การสร้างเลเยอร์

9. การทำสไตล์ชีท

10. การเพิ่มลูกเล่นบนหน้าเว็บ
11. การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 10 - 11 ส.ค.  2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)

หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#

                เพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา C#  ซึ่งเป็นภาษาใหม่ สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Windows Application และ Web Application โดยนำไปใช้เป็น ASP .NET ซึ่งเป็น Dynamic Web Pages และ XML Web services ได้ ในการใช้ภาษา C#  จะ run บน .NET Framework ในปัจจุบันนี้นอกจากจะทำงานบน OS ของ Microsoft แล้วก็ยังสามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C#  ไปทำงานบน OS ที่เป็น Linux ได้ด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented

  2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. C# Basics

a.       Variables

b.       Predefined Data Type

c.       Flow Control

d.       Enumerations

e.       Arrays

f.         Namespaces

2.       Objects and Types

a.       Classes

b.       Structs

3. Inheritance

4. Delegates and Events

5. Collections

a.         Array Lists

b.         Collections

c.        Dictionaries

6. Threading

7. Windows Forms

a.         Standard Controls and Components

b.     Forms

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม   วันที่ 13-15  มิ.ย.  2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน

            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)


หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
            ในปัจจุบันความต้องการในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผู้ที่ทำวิจัยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์และประมวลผล โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้คำนึงถึงภารกิจ ที่จะให้บริการเสริมความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมความรู้จากประสบการณ์ในการเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเน้นการแปลผล  การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เนื้อหาหลักสูตร (คาบละ 1 ชั่วโมง)

คาบที่

เนื้อหา

1

แนะนำ Spss PC
การติดตั้ง Spss PC Version 10
ลักษณะข้อมูลที่จะนำวิเคราะห์โดย Spss
การออกแบบสอบถาม

2

การใช้โปรแกรม Spss เบื้องต้น
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Spss
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Excel
การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

3

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา และการแปลผล
-      &nbsp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (1)

somrutai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
            ในปัจจุบันความต้องการในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผู้ที่ทำวิจัยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์และประมวลผล โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้คำนึงถึงภารกิจ ที่จะให้บริการเสริมความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมความรู้จากประสบการณ์ในการเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเน้นการแปลผล  การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ

เนื้อหาหลักสูตร (คาบละ 1 ชั่วโมง)

คาบที่
เนื้อหา
1
แนะนำ Spss PC
การติดตั้ง Spss PC Version 10
ลักษณะข้อมูลที่จะนำวิเคราะห์โดย Spss
การออกแบบสอบถาม
2
การใช้โปรแกรม Spss เบื้องต้น
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Spss
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Excel
การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา และการแปลผล
-          ความถี่ Frequencies
-          อธิบายค่าสถิติ Descriptives
-          ตารางแบบสองทาง Crosstabs
4
การเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์โดยใช้  Select Case
การใช้คำสั่งเพื่อการคำนวณ Compute
การใช้คำสั่งเพื่อกำหนดข้อมูลใหม่ Recode
5
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปลผล
-          การใช้คำสั่ง T  TEST
-          การใช้คำสั่ง One-Way ANOVA
6
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำนาย
        - การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
        - การใช้คำสั่ง Regression
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม              วันที่  5 มิ.ย. 2549   จำนวนทั้งหมด  6  ชั่วโมง จำนวน 1 วัน   ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

ค่าลงทะเบียน

            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)

สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรอุมา แอมนนท์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ : (043) 348601 – 4  ต่อ  6125   E-Mail : [email protected]

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.computer.kku.ac.th/