ความเห็น 37555

เนื้อหาหลักสูตรของแต่ละโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรม ปี 2549

somrutai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
            ในปัจจุบันความต้องการในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผู้ที่ทำวิจัยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์และประมวลผล โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้คำนึงถึงภารกิจ ที่จะให้บริการเสริมความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมความรู้จากประสบการณ์ในการเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเน้นการแปลผล  การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ

เนื้อหาหลักสูตร (คาบละ 1 ชั่วโมง)

คาบที่
เนื้อหา
1
แนะนำ Spss PC
การติดตั้ง Spss PC Version 10
ลักษณะข้อมูลที่จะนำวิเคราะห์โดย Spss
การออกแบบสอบถาม
2
การใช้โปรแกรม Spss เบื้องต้น
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Spss
การเตรียมข้อมูลโดยใช้ Excel
การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา และการแปลผล
-          ความถี่ Frequencies
-          อธิบายค่าสถิติ Descriptives
-          ตารางแบบสองทาง Crosstabs
4
การเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์โดยใช้  Select Case
การใช้คำสั่งเพื่อการคำนวณ Compute
การใช้คำสั่งเพื่อกำหนดข้อมูลใหม่ Recode
5
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปลผล
-          การใช้คำสั่ง T  TEST
-          การใช้คำสั่ง One-Way ANOVA
6
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำนาย
        - การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
        - การใช้คำสั่ง Regression
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม              วันที่  5 มิ.ย. 2549   จำนวนทั้งหมด  6  ชั่วโมง จำนวน 1 วัน   ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

ค่าลงทะเบียน

            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)

สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรอุมา แอมนนท์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ : (043) 348601 – 4  ต่อ  6125   E-Mail : [email protected]

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.computer.kku.ac.th/