ขอเชิญสมาชิก cop ย่อย หัวใส แสดงตนรายงานตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

บทเฉพาะกาล ประกาศ ก.พ.อ.

จากประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.2549

บทเฉพาะกาล

ข้อ 8  เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

     8.1 การเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หากผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งยื่นเรื่องก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วันที่สภาสถาบันรับเรื่อง) ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและดำเนินการพิจารณาตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ตามที่ ก.ม. กำหนด
     8.2 การเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ หากผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งยื่นเรื่องก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วันที่ ก.พ.อ. รับเรื่อง) ให้ ก.พ.อ. ดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม. กำหนด
     8.3 การเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ หากผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป (วันที่สภาสถาบันรับเรื่อง) ให้สภาสถาบันดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ในประกาศ

สรุป

8.1 วิธีการใหม่ แต่ หลักเกณฑ์ เดิม

8.2 วิธีการและหลักเกณฑ์ เดิม

8.3 วิธีการและหลักเกณฑ์ ใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเจ้าหน้าที่ *COP (ย่อย) หัวใส...*ความเห็น (5)

ขอชำนาญการ (เขียนถูกรึเปล่า) มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างพี่ รบกวนหน่อย อยากทราบรายละเอียด เช่น ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมกี่ปี มีอะไรประกอบบ้าง ขอบคุณค่ะ

หนิงเทคโน

คุณสมบัติ

การปฏิบัติราชการ-อายุราชการ/การศึกษา ปวช.= 16 ปี ปวส. = 12 ปี ปริญญา = 9 ปี ปริญญาโท = 5 ปีปริญญาเอก = 2 ปี

เงินเดือน/ขอชำนาญการ ระดับ 6 ไม่ตำกว่า 10,910 บาท ระดับ 7-8 ไม่ตำกว่า 13,420 บาท ขอชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ไม่ตำกว่า 20,260 บาท และขอชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 ไม่ตำกว่า 20,260 บาท

เอกสาผลงานที่ต้องใช้

ระดับ 6 มีวิธีการ

1)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์

2)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

3)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ หรือ งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

การติดตามภาระงานปีละ 1 เรื่อง

ระดับ 7-8

1)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ

2)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย

3)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ หรือ งานวิจัย หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

การติดตามภาระงานปีละ 2 เรื่อง

ปัจจุบันเราปฏิบัติงาน ระดับ 6 แล้วเราจะต้องขอระดับที่สูงขึ้น คือชำนาญการ 7 รึว่าต้องเริ่มขอชำนาญการ 6  แล้วที่ว่า

การติดตามภาระงานปีละ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่อง หมายถึงอะไร ไม่เข้าใจ (ผลงานรึเปล่า) 

ส่วนเอกสารต่าง ๆ  มีคำว่าหรือ แสดงว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่หรือไม่

เอกสารสำหรับการประกอบผลงาน มี 1,2,3 แสดงว่าจะต้องมีทุก ข้อเลยใช่หรือไม่ ทั้ง 1 ละ 2  และ 3

หนิง พัสดุ

หนิง

ถ้าระดับ 6 อยู่แล้ว ก็ขอ ระดับ 7-8 ได้เลย โดยถ้าได้แล้วหาเงินเดือนถึงระดับ 8 ก็จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงระดับ 8

การติดตามภาระงานก็คือมีผลงานนั่นละ เช่น อาจเป็นคู่มือ การวิเคราะห์ หรือการเสนอแนวคิดการพัฒนางานเป็นต้น

เข้าใจถูกต้องแล้วเอกสารหรือก็เลืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ1 2 3 เลือกข้อใดข้อหนึ่ง จ้า

ต๋อม

ให้กำลังใจครับ