ความเห็น 58526

ขอเชิญสมาชิก cop ย่อย หัวใส แสดงตนรายงานตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

เขียนเมื่อ 

คุณสมบัติ

การปฏิบัติราชการ-อายุราชการ/การศึกษา ปวช.= 16 ปี ปวส. = 12 ปี ปริญญา = 9 ปี ปริญญาโท = 5 ปีปริญญาเอก = 2 ปี

เงินเดือน/ขอชำนาญการ ระดับ 6 ไม่ตำกว่า 10,910 บาท ระดับ 7-8 ไม่ตำกว่า 13,420 บาท ขอชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ไม่ตำกว่า 20,260 บาท และขอชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 ไม่ตำกว่า 20,260 บาท

เอกสาผลงานที่ต้องใช้

ระดับ 6 มีวิธีการ

1)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์

2)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

3)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ หรือ งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

การติดตามภาระงานปีละ 1 เรื่อง

ระดับ 7-8

1)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ

2)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย

3)คู่มือ หรือ เอกสารประกอบการสอน และสิ่งประดิษฐ์ หรือ การวิเคราะห์ หรือ การพัฒนาคุณภาพ หรือ งานวิจัย หรือ งานแปล หรือ ผลงานในลักษณะอื่น

การติดตามภาระงานปีละ 2 เรื่อง