ห้องสมุดสมัยใหม่นิยมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ สำหรับสำนักวิทยบริการ มข. นั้นเป็นภารกิจหลักของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ และพลังร่วมของกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ 3 สาขา วันนี้มีการจัดกิจกรรมการแสดงวงมโหรีเครื่องสาย โดยความร่วมมือจากสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันก่อนมีการบรรยายโดยคุณศุ บุญเลี้ยง คุณกุดจี่ และคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งเป็นนักเขียนมีชื่อ เห็นโปรแกรมแล้วอาจจะไม่ชอบใจโดยเฉพาะเสียงซอด้วง ซออู้ จะเข้..น่าง่วงนอน แต่บอกได้เลยว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้มีการรู้สารสนเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น

- การจัดวางเครื่องดนตรีไทย จัดตามกลุ่มเสียงของเครื่องดนตรี ทุ้ม แหลม เป็นต้น ประกอบกับความเด่นของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น (ความรู้จากการชมวงมโหรีเครื่องสาย)

-ดี เด่น โดน เป็นเทคนิคการประพันธ์ที่จะทำให้เป็นนักเขียนมีชื่อ (จากการบรรยายของ K.กุดจี่)

-ประสบการณ์และการเรียนรู้ พร้อมกับพรแสวง ทำให้คนธรรมดากลายเป็นนักเขียนได้ (จากการบรรยายของ K.ชมัยภร แสงกระจ่าง)

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้จัดใจหายใจคว่ำ เพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ติดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับบรรณารักษ์เองนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้และนำกระจายสู่ผู้ใช้บริการ ในทัศนะของตนเองเห็นว่าการอยากเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ ที่ทำให้การรู้ของคนเราเพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิม เป็นการเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ และนำสู่การปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพะความเป็นบูรณาการ หากเราไม่อยากที่จะเรียนรู้เสียแล้ว ความเป็นบรรณารักษ์อาจจะลดความสำคัญลง เพราะเราจะเก่งแค่ศาสตร์ของเรา แล้วศาสตร์อื่นๆ หล่ะเราจะรู้และนำมาบูรณาการสู่ผู้ใช้บริการได้อย่างไร บางท่านอาจเห็นว่าไม่จำเป็นที่บรรณารักษ์ต้องวิ่งตามกระแสของศาสตร์อื่นๆ แล้วในปัจจุบันท่านคิดว่าการติดตามข่าวคุณสรยุทธเฉพาะเรื่องเล่าเช้านี้เพียงพอแล้วหรือ โดยเฉพาะที่ห้องสมุดในปัจจุบันเน้นเรื่องการเรียนรู้ หากบรรณารักษ์เหนื่อยในการเรียนรู้ แล้วใครหล่ะจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ผู้ใช้บริการ In Trend ได้