AAR การดูงานจัดการความรู้ เรื่อง เกษตรปลอดภัย

การจัดการความรู้ เรื่อง เกษตรปลอดภัย ที่บ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

         เมื่อวันที่ 23 พค.2549 ในเวทีการสัมมนาสรุปบทเรียน KM  ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการสัมมนาฯ ในช่วงเช้า 08.00-12.00 น.เป็นการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ในพื้นที่ จำนวน 3 จุด  ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในจุดที่ 1  การจัดการความรู้ เรื่อง เกษตรปลอดภัย ที่บ้านนาป่าแดง  ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  

           ประมาณ 08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว  สถานที่จัดสัมมนาแล้ว  พวกเราประมาณ 40 ชีวิต ก็ได้ฤกษ์ออกเดินทางจากโรงแรม โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งสู่สถานที่ดูงาน ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 30 กม. โดยตลอดระยะทางเรามีคุณอำนวยที่ชื่อ คุณประสิทธิ์ อุทธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของ อ.พรานกระต่าย ช่วยนำทาง และเป็นไกด์ที่ดีมาก มีการเล่าแนะนำสถานที่ พร้อมเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองกำแพงเพชรตลอดทาง ทำให้พวกเราในรถเพลิดเพลิน และได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ประทับใจมากค่ะ   มาถึงจุดดูงานประมาณ 08.45 น.

                                   

                                                      เตรียมพร้อม ลุย                              

                                  

                                            มัคคุเทศน์ ประสิทธิ์ อุทธา

            กระบวนการดูงานเริ่มขึ้น โดย คุณวาด วานิช เกษตรอำเภอพรานกระต่าย กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงาน ต่อด้วย คุณจรัล จอกุล ผู้ใหญ่บ้าน และคุณสมหมาย พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน และกิจกรรมที่ทำเกี่ยวกับ การลดการใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม ฯลฯ และต่อด้วยการดูงานกิจกรรมในพื้นที่  ตั้งแต่ แปลงปลูกข้าวอินทรีย์  โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  การเลี้ยงหมูหลุม และสวนไม้ผลอินทรีย์  หลังจากดูงานกิจกรรมต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นที่น่าพอใจแล้ว  ก่อนรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ AAR การดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำผลการ AAR ไปแลกเปลี่ยนกับอีก 2 จุด ที่ห้องสัมมนาฯ ....

                                  

                                  คุณวาด วานิช เกษตรอำเภอพรานกระต่าย                  

                                

                                   คุณสมหมาย พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                  

                                           นี่คือ.... ข้าวอินทรีย์ค่ะ                       

                                  

                                             เครื่องจักรผลิตปุ๋ยอัดเม็ดค่ะ

                                   

                                                        หมูหลุมค่ะ                              

                                  

                                                มะม่วงปลอดภัยค่ะ

       ผลการทำ AAR    ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ 3 ข้อ   สรุปได้ดังนี้ค่ะ

                            

                                               Mindmap                                                

                           

                                                  AAR  

      1. ท่านได้เห็นอะไรบ้าง

 • การลดต้นทุนการผลิต
 • กระบวนการกลุ่มที่ต่อยอดจากโรงเรียนเกษตรกร
 • เริ่มจากความสมัครใจ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
 • มีผู้นำที่เข็มแข็ง
 • มีการนำความรู้จากภายนอกมาทดลองทำ
 • มีการบริหารจัดการหมู่บ้านแบบเป็นคุ้ม (แบ่งหน้าที่ภารกิจของชุมชน)
 • มีการวิเคราะห์ วิจัย สรุปผล ขยายผล
 • มีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์หลายอย่าง ข้าวไร่ ไม้ผล มีการทำการเกษตรที่หลากหลาย เกื้อกูลกัน
 • กลุ่มที่อยู่ได้เพราะมีประโยชน์เกื้อกูลกัน     

      2. สิ่งที่ท่านเห็น นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

 • การวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่เทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 • กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
 • การบริหารจัดการของชุมชน
 • การประยุกต์องค์ความรู้ จากข้างนอกมาปรับใช้
 • การทำงานที่ชุมชนยอมรับ
 • หลักการบริหารของผู้นำชุมชน การกระจายอำนาจ

      3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 • ย้ายหลุมหมูไปอยู่ที่แปลง
 • ตลาดร้านค้าชุมชน การจัดสินค้าให้น่าซื้อ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนอื่น
 • กระสอบใส่ปุ๋ย ควรพัฒนาให้ดีขึ้น มีตราสัญญลักษณ์
 • ควรมีเครื่องครอบสายพานเครื่องจักร การผลิตปุ๋ย
 • ควรมีการบันทึกจัดเก็บองค์ความรู้

                               

                                     

   บันทึกมา ลปรร. ค่ะ.......

  

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (2)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.151.140.123
เขียนเมื่อ 

     ขอบพระคุณคุณนันทามากครับ ที่บันทึกมา ลปรร. คุณประสิทธ์  อุทธาเจ้าของบล็อก "นักส่งเสริมสายพันธุ์ใหม่" 

     สิ่งที่ผมอยากเห็นมากแต่ยังไม่ได้เห็นในงานนี้ก็คือ "การถอดบทเรียนคุณอำนวยในพื้นที่ 3 จุด" ที่เราไปศึกษาดูงาน เพราะแต่ละท่านมีเทคนิควิธี และรูปแบบที่แตกต่างกันแต่น่าสนใจทุึกจุด  อาจหาอ่านได้ที่บันทึกผมในเมฆความรู้ที่เกี่ยวกับการสอนงาน ซึ่งมีเทคนิคการทำงานบางส่วนของคุณเสนาะ ยิ้มสบาย (ผักปลอดภัย) และคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน (ศูนย์ถ่ายทอดฯ)

ศิริวรรณ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ละเอียดดีค่ะ ทำให้เห็นข้อมูลชัดขึ้น