พูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีไร ในทุก 1 ปี จะมีเรื่องให้เครียดกันอยู่ 2 ครั้งเสมอ ในระบบการทำงานนั้น เชื่อแน่ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีส่วนสำคัญที่เป็นระบบในการนำมาจับเข้ากับการทำงาน เพื่อวัดประสิทธิภาพงานและคน ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ทั้งการพัฒนางาน พัฒนาคน และการให้กำลังใจหรือรางวัล

       หลายๆ ปีที่ผ่านมาตัวผมได้เข้ามาสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ/ใช้/พัฒนาระบบประเมิน เพื่อให้ระบบประเมินเป็นระบบที่ดีที่สุด แต่ทุกครั้งจะพบปัญหาหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น คือ

       1. ความยุ่งยากของระบบทำให้คนต้องมาเสียเวลากับเอกสารขั้นตอน และความยุ่งยากนี้ ส่งผลถึงความไม่สมบูรณ์ของสิ่งที่อยากจะได้

       2. บางครั้งกระบวนการวัดหลายๆ เรื่องค่อนข้างลงรายละเอียดมากเกินไป จนเป็นเรื่องยุ่งยากกลายเป็นเหมือนประเด็นที่ 1

       3. "ความรู้สึก" ที่เกิดจากผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินที่มีต่อกัน ทำให้การประเมินผลกลายเป็นความขัดแย้งในองค์กร ระหว่างคน ส่งผลถึงระบบที่ใช้

        และอีกหลายๆ อย่าง

        ผมพยายามที่จะหาวิธีการวัดและประเมินผลโดยมีหลักสำคัญดังนี้

        1. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน

         2. วัดได้จริง ใช้เอกสารไม่มาก

         3. ลดความรู้สึกคน และให้ทุกคนยอมรับ

         ยังไม่กล้าที่จะสรุปแบบที่ตนเองทำว่าผมทำแบบนี้แหละ เลยตั้งคำถามเป็นชื่อบันทึกว่า

"การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ win win มีไหม?" เพื่อจะให้ท่านผู้ที่สนใจในระบบประเมินฯได้ให้การชี้แนะ แนวทาง และแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ครับ................จะรอครับ