จากการที่ได้เรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดทำตัวการ์ตูน  ซึ่งผู้ศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนเป็นอย่างดี  และได้จัดส่งมาให้อาจารย์ได้ประเมิน