ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ e-book และได้นำมาใช้ในการสอนกับนักเรียนบางคน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรม e-book ในการเรียนการสอน นักเรียนบอกว่า รูปสวยดี มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทำให้เด็กนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ และนักเรียนก็ได้ทำแบบทดสอบท้ายเนื้อหาที่อ่านด้วย และเฉลยให้ด้วย เพื่อเป็นการวัดผลกับเนื้อหาสาระที่อ่านว่าเข้าใจมาน้อยแค่ไหน และข้าพเจ้าก็จะนำ e-book มาพัฒนาเพื่อเป็นนวัตกรรมของตนเอง นักเรียนน่าจะเรียนได้ดียิ่งขึ้น