บทคัดย่อ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทางอายุรกรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์

Master. Education (Educational Technology)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
Chantratip Kwanmuang
จันทราทิพย์ ขวัญเมือง
A Compariscn of Medical Nursing Learning Achievement of
NCO Students with Different Abilities Through Different
Detailed of Instruction in CAI
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทางอายุรกรรม
ของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์ที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่มีวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อหาบนจอภาพต่างกัน
     
      การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้วิชาการพยาบาลทางอายุรกรรมของนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าแพทย์ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน
จากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีวิธีการให้รายละเอียด
ของเนื้อหาบนจอภาพต่างกัน กลุ่มทดลองในการวิจัยเป็นนักเรียน
นายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2539
จำนวน 90 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับความสามารถทางการเรียน
สูง ปานกลาง และต่ำ กลุ่มละ 30 คน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย
ให้ได้กลุ่มทดลองที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างๆ นี้
อย่างละ 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน
ทำการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่ให้รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในกรอบการสอน และให้
รายละเอียดเนื้อหาสรุปในกรอบการสอน ร่วมกับให้รายละเอียด
บางอย่างเพิ่มเติมนอกกรอบการสอน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ทันทีเมื่อเรียนจบบทเรียน แล้วนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of
Variance)
ผลการทดลองพบว่า
1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางการ
เรียนของนักเรียนนายสิบกับวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อหา
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. นักเรียนนายสิบที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ให้รายละเอียดเนื้อหาสรุปในกรอบการสอนและให้
รายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างนอกกรอบสอน มีผลการเรียนรู้
สูงกว่านักเรียนนายสิบที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ให้รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในกรอบการสอน อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
3. นักเรียนนายสิบที่มีระดับความสามารถทางการ
เรียนต่างกัน มีผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชัชวาลย์ บุญโยธา (แม่สอด)ความเห็น (0)