ในช่วงวันที่ 1 - 2 มิ.ย. 2549 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์องค์กร ตาม Road Map กรมฯ เรื่อง Competency

1. สิ่งทีคาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร ?

          มีการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์องค์กรตามที่ได้จัดทำ และต้องการทราบผลการวิเคราะห์และแผน HRD ที่ต้องมาดำเนินการต่อไป

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ?

          พบว่าโครงการ HRIS ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้สถาบันมีระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์กรตาม Stage ที่ 1 

3. ทำไมจึงมีความแตกต่าง ?

          เนื่องจากความไม่เข้าใจในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และจัดทำแผน  ถึงแม้จะใช้เครื่องมือที่ให้มาได้ครบถ้วน แต่ไปเน้นในสิ่งที่ต้องการให้สถาบันมีระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไม่ทราบว่ากรมได้เตรียมการเรื่องการประเมินผลทรัพยากรบุคคลด้วย Web Application ไว้แล้ว

4. ได้เรียนรู้อะไรเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ทำให้ดีขึ้น ?

          เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเครื่องมือที่กำหนดให้เพิ่มขึ้น  และต้องมาจัดทำแผนของสถาบันใหม่ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์องค์กรใน  Stage ที่ 1  มุ่งสู่วิสัยทัศน์และกลยุทธที่ใช้ เพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

          ขอขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานกรมฯ ที่ได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่เข้าร่วมการประชุมและให้กำลังใจ รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเสมอมา