งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน


งานวิจัย

งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิเตอร์ช่วยสอน

Master. Education (Educational Technology)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา)
Thanit Dokrakklang
ธนิต ดอกรักกลาง
A Comparative Study of Learning Achievement on Computer Assisted Instruction of
Cartoon Lessons in English between Using the Narrated Text and Narrated Sound
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระหว่างภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยตัวหนังสือกับการ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยเสียง

Asso Prof Somkid Dhirasilpa
Suphachai Tansiri
Asso Prof Dr Boonmee Punthai
รศ สมคิด ธีรศิลป์
อ ศุภชัย ตันศิริ
รศ ดร บุญมี พันธุ์ไทย
      The purposes of the study were to seek 1) the standard efficiency and 2) the
comparison of lessoning achievement between lessoning by Computer Assisted
Instruction cartoon lesson in English with narrated text and narrated sound.
      The sample students were 40 students from Prayaprasertsoontarasai School,
Bangkok. The study was analyzed on 1('st) semester in the year of B.E.1998 The sample
students were divided to 2 groups: group A was assigned to learn by Computer Assisted
Instruction cartoon lesson with the narrated text and group B was assigned to learn
by Computer Assisted Instruction cartoon lesson with the narrated sound.
      The methology of the study were to use the Randomized Control group posttest
only design and the data was analyzed by t-test.
      The results of the study were 1) two types of Computer Assisted Instruction of
computer lessons were standard efficiency at 80/80 and 2) the learning achievement of
the Computer Assisted Instruction cartoon lesson with the narrated sound was higher
than the Computer Assisted Instruction cartoon lesson with narrated text at level .05
statistical significant.
      การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาภาษาอังกฤษเรื่องนามที่นับจำนวนได้และนามที่นับจำนวนไม่ได้ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยภาพการ์ตูน 2 แบบ
คือ ที่ประกอบคำบรรยายด้วยตัวหนังสือ และที่ประกอบคำบรรยายด้วยเสียง วิชาภาษา
อังกฤษเรื่องนามที่นับจำนวนได้และนามที่นับจำนวนไม่ได้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร โดยมีประชากร จำนวน 240 คน
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน และนำมาแบ่งเป็น
2 กลุ่มๆ ละ 20 คน โดยให้กลุ่มแรกเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยภาพ
การ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยตัวหนังสือ และกลุ่มที่ 2 เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนด้วยภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยเสียง
      เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องนามที่นับจำนวนได้และ
นามที่นับจำนวนไม่ได้ และการดำเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group
Posttest only สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ
      1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยภาพการ์ตูนที่มีคำบรรยายด้วยตัว
หนังสือและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบคำบรรยายด้วยเสียง ด้วยภาพการ์ตูน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 80/80
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาอักฤษภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยเสียงสูงกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาอังกฤษภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยายด้วยตัวหนังสือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29814เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2006 13:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 08:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี