งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีการสรุป 2 แบบ

การจัดการเรียนการสอน
Master. Education (Educational Technology)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา)
Suvaree Choengpanom
สุวารี เชิงพนม
Effect on Learning Achievement and Retention Through Computer-Assisted Instruction
with Two Different Types of Summaries in Health Education Course
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีการสรุป 2 แบบ
ในวิชาสุขศึกษา
Asst Prof Dr Panya Siriroj
Asso Prof Dr Surasak Amornrattanasak
Tuangsang Nanakorn
ผศ ดร ปัญญา ศิริโรจน์
รศ ดร สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
อ ตวงแสง ณ นคร
   The purpose of this study was to compare students' learning achievement and
retention through computer-assisted instruction with two different types of
summaries; a summary made during the lesson and a summary compiled at the end of the
lesson, as part of Health Education course.
   Fifty students were selected at random from students at Mathayom Suksa 2
Rajchavinit Bangkawe school in Samutprakran and divided into two experimental groups,
with 25 students assigned equally to each group.
   The instruments developed by the researcher were consisted of computer assisted
instruction, with two different types of summaries and a learning achievement test
with a .78 degree of reliability.
   Right after the lesson, the learning achievement tests were given to both
groups. The retention tests were given two weeks later. The data were then collected
and analyzed by using t-test.
   The results showed that
   1. The efficiency ratio of computer-assisted instruction with a summary made
during the lesson was 79.6/79 while that of computer-assisted instruction with a
summary compiled at the end of the lesson was 78.6/78.2.
   2. The group that received computer-assisted instruction and completed a
summary made during the lesson had a higher score in terms of learning achievement
and retention than the group that completed a summary compiled at the end of the
lesson at .05 level.
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการจำจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีการสรุประหว่างบทเรียนและการสรุปท้ายบทเรียน
ในวิชาสุขศึกษา
   กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน
   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการสรุป 2 แบบ
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
   เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที
หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง เพื่อวัดความคงทนในการจำ
และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test
   ผลการศึกษาพบว่า
   1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการสรุประหว่างบทเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
79.6/79 และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการสรุปท้ายบทเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
78.6/78.2
   2. นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการสรุประหว่างบทเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีการสรุปท้ายบทเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันวิสาข์ ถิ่นสอน แม่สอดความเห็น (0)