ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
         จากการที่ได้ศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อบัณฑิตศึกษา ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้
เพิ่มมากขึ้น   แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาและออกแบบระบบ
การเรียนการสอน เน้นการออกแบบการสอนที่ยึดหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับผู้เรียน 
ด้านการบริการสนเทศ เน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง 
และใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายและระบบบริการรวม ด้านการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา เน้นการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนให้อยู่ในวงจำกัด
ตามกำหนดและมาตรฐานด้านการจัดการและการบริหารการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน
การสอน เน้นความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มากขึ้นและความเพียงพอของงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนา
การคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเน้นคอมพิวเตอร์จะเป็นสื่อใหม่ที่ทุกคนควรศึกษา ด้านการออกแบบ
และพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบเปิด
 และเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นผู้เรียนมีความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานจริง ด้านระบบการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน้นการให้ห้องสมุดของสถานศึกษาเปลี่ยนรูปแบบจากห้องสมุดที่มีหนังสือ
ไว้บริการเปลี่ยนมาเป็นให้บริการหนังสือที่อยู่ ในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น ด้านการ
ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือผลที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้
อย่างมีระบบ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านความคิดเห็น เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอน เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชัชวาลย์ บุญโยธา (แม่สอด)ความเห็น (0)