จากสัปดาห์ท่ผ่านมาผู้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการ์ตูน และได้จัดทำการ์ตูนส่งมาให้อาจารย์