ทฤษฎีการศึกษาในบ้านเรานั้นมีมากมายทั้งเก่าและใหม่ แต่ทฤษฎีที่น่าสนใจ คือทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี ที่เริ่มเผยแพร่ในช่วงปฏิรูปการศึกษา ปี 2542 ได้แก่

            1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

            2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

            3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

            4. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุทรียภาพ และลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา

            5. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุทรียภาพ และลักษณะนิสัยการฝึกฝนกาย วาจา ใจ

   (จากหนังสือครูดีในดวงใจ...ครูกาญจนา  หงษ์วิไล)