ทองดี ทิพยวงศ์

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่และผิดชอบงานดังนี้
1.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.ที่ปรึกษาชมรมครูดีในดวงใจ
5.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6.งานบูรณาการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและโรงเรียนต้นแบบการสอนคิด
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (0)