อรอนงค์ ณ หนองคาย

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางอรอนงค์  ณ หนองคาย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และงานธุรการ รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อนเสนอผุ้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3.งานการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4.งานรวบรวม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5.งานควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานสารบรรณให้ถูกต้องรวดเร็ว
6.การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดีเป็นศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้กลุ่มสาระ
7.การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
9.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12.ประจำกลุ่มโรงเรียนไชยวาน
13.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#erkm

หมายเลขบันทึก: 32453, เขียน: 31 May 2006 @ 13:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ท่านอรอนงค์ ขณะนี้มีโครงการวิทยาศาสตร์ที่น่าในใจอะไรบ้างคะ

ตอบ รออีกนิดจะมีอะไรดีๆมาฝากนะคะ จาก ศน.อรอนงค์

เรียนถามท่านอรอนงค์ ค่ะ พอจะมีวิทยากรพิเศษเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยไหมคะ ทางชมรมขอปรึกษาเรื่องการอบรมวิจัยชั้นเรียนค่ะ ขอทราบว่าท่านจะว่างพอที่จะให้คำปรึกษาได้วันใดค่ะ

จากเลขานุการชมรมฯ