นางอรอนงค์  ณ หนองคาย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และงานธุรการ รับผิดชอบงานดังนี้
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงาน สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ กลั่นกรองงานของกลุ่มงาน ก่อนเสนอผุ้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
3.งานการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4.งานรวบรวม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5.งานควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานสารบรรณให้ถูกต้องรวดเร็ว
6.การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดีเป็นศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้กลุ่มสาระ
7.การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
9.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12.ประจำกลุ่มโรงเรียนไชยวาน
13.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย