นายอมร  ภาดี  รับผิดชอบงานดังนี้
1.งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมทุกระดับ การคัดแยกและพัฒนานักเรียนทีมีปัญาทางการเรียนรู้
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศนึกษาและพลศึกษา
4.ที่ปรึกษาชมรมครูการศึกษาพิเศษ
5.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน/การป้องกันไข้เลือดออกและเพศศึกษาในโรงเรียน
6.ประจำกลุ่มโรงเรียนไชยวาน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย